Andrea Palašti (RS)

Andrea Palašti, vizualna umjetnica, rođena je 1984. u Novom Sadu. Dodiplomski i diplomski studiji završila je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, na Odsjeku za fotografiju. Od 2006. godine izlaže i surađuje s umjetnicima, umjetničkim kolektivima/inicijativama. Do sada je svoje radove predstavila na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Bavi se istraživanjima iz područja (nove) kulturne geografije, kritičke topografije i povijesti. Koristi simbolički jezik u okviru “dokumentarnih praksi”, te postavlja konceptualni okvir za ponovno razumijevanje aspekata našeg suvremenog života. Trenutno radi na nekoliko umjetničkih projekta u kojima koristi kustoske strategije/prakse, impulse i geste, koje, na metodološki način, zamagljuju granice između umjetnika i kustosa. Od 2009. godine pohađa Interdisciplinarni doktorski studij Sveučilišta umjetnosti u Beogradu, na Odsjeku za teoriju umjetnosti i medija. Stipendistica je Ministarstva nauke za mlade doktorande. Bavi se teorijom fotografije i kulture.

www.andreapalasti.com
andrea.and.palasti@gmail.com