Luka Dekleva (SI) Play.vj

instalacija, 2004.

Ideja za izradu MIDI sučelja nastala je iz potrebe za prikazivanjem haptičkih oblika slike i zvuka. Takvi mediji skrivaju svoj potencijal upravo u formama u kakve se mogu transformirati, pa je nadzor nad transformacijom od ključnog značaja. Naprava koja omogućuje posjetitelju sudjelovanje u kreativnom procesu načinjena je tako da putem senzora prepoznaje promjene u kretanju, prisustvu i dodiru. Posjetitelj mijenja zvučni i vizualni izgled rada. Zvuk i slika prikazani su kao varijabla, riječ je naime o obliku koji nikad nije konačan te je tako stalno podvrgnut transformaciji. Gledatelj u taj proces ulazi kao nepoznanica koja određuje trenutačni oblik instalacije. Interakcija se sastoji u istraživanju svih mogućih oblika putem, mogli bismo reći, ‘instrumenta’ koji nema unaprijed određena pravila kako se na njemu svira.

Temeljno načelo je ukidanje tradicionalnoga koncepta slike kao pravokutno omeđenog, dvodimenzionalnog prostora i tradicionalne norme kipa (kao statičnog objekta, načinjenog od rijetkih, odabranih i postojanih materijala) s pokretnim objektima, oblikovanim uz uporabu novih materijala i medija te postavljenima s obzirom na dinamiku prostora, svjetlosti, zvuka i vremena. Težište se pri takvom oblikovanju premješta od mase k energiji, od statike k dinamici, od objekta k odnosu, od čvrstoga ka tekućem te od vizualne percepciji ka taktilnoj.

Interakcija je reducirana na geste, koje gledatelj izvodi rukama. S jedne strane senzori registriraju pokret, a s druge dodir. Kontrolni modul oblikovan je tako da potiče igru istraživanja beskonačnih mijena zvuka i slike. Okvir se doslovno otvara a korisnik također ima mogućnost, metaforički govoreći, da ga rastvori i stupi u igru oblikovanja pokretnog umjetničkog rada. Strategija je mobiliziranje promatrača umjetničkog djela da postane njegov sukreator, a programiranje njegova udjela uključeno je u sam koncept rada.

Prethodno pasivni gledatelj ulazi u dinamični odnos s umjetničkim djelom. Tek s njegovim sudjelovanje umjetničko djelo postaje cjelovito i tek njegovim sudjelovanjem biva umjetničkim djelom. Funkcija promatranja zamijenjena je funkcijom performativnosti: od publike se očekuje da djeluje i slijedi uputstva, jer će tek tada biti ostvarena prava svrha i smisao umjetničkom djela.

zvuk: Luka Prinčič
produkcija: Codeep

Luka Dekleva (SI)

Luka Dekleva je slovenski fotograf i video umjetnik. Nakon magisterija na FAMU u Pragu pridružio se Codeepu u Ljubljani - kolektivu umjetnika koji se bave novim i klasičnim medijima, a organiziraju izložbe, umjetničke festivale i klupska događanja. Luka je aktivan na polju konceptualne fotografije i taktilnih medija. Trenutno radi na sučelju baziranom na gestama pod nazivom PLAY.VJ.

Među izložbe na kojima je izlagao spadaju: 95'05 Slovenska umjetnost 1995-2005, Teritoriji, Identiteti, Mreže, Galerija Moderne Umjetnosti, Ljubljana, Slovenija 2005, 25 PEACES, euroPART, Austrija 2006.